ศ.ดร.วิบูลย์ แสงวีระพันธุ์ศิริ หัวหน้าศูนย์เทคโนโนโลยีหุ่นยนต์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ ให้สัมภาษณ์รายการ beartai เรื่อง“หุ่นยนต์ฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง